Reklamační řád

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními Nového občanského zákoníku a zákonem na
ochranu spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva
kupujícího-spotřebitele z odpovědnosti za vady. V případě zjištění, že je vada podstatným porušením
smlouvy (na základě posouzení odpovědného pracovníka Papírna Stationery s.r.o., nebo dodavatele
nebo výrobce, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za nový kus, případně
vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět. V takovém případě bude oproti daňovému dokladu
vráceno také poštovné. Poštovné bude vráceno ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu nabízenému
způsobu dodání zboží. Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy
závada nebo poškození vznikla:

 • prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou,
  nebo mechanickým poškozením
 • prokazatelně nesprávným užíváním
 • užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu
  nebo v záručním listu zboží
 • užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání
 • prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí,
  chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které
  jednoznačně vyplývá z povahy věci

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u
zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží za
vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím.
Na dárky, které prodávající poskytuje kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené
zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od
kupní smlouvy je kupující povinen zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu
prodávajícímu.

V případě vadného plnění, které je podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:

 1. na odstranění vady opravou věci
 2. odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo dodáním chybějící věci
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. odstoupení od smlouvy

1. JAK REKLAMOVAT VADNÉ ZBOŽÍ

1.1 Reklamace (oznámení) vad zboží
1.1.1 Kupující je povinen reklamovat (oznámit) vady zboží v provozovnách a skladech prodávajícího,
jak jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách prodávajícího (čl. 7.6).

1.1.2 Kupující je povinen reklamované zboží zaslat či jinak doručit prodávajícímu a to bez zbytečného
odkladu poté, co zjistí závadu. Doba, po kterou se kupující nachází v prodlení s odesláním zboží
prodávajícímu, se nezapočítává do lhůty k vyřízení reklamace.
1.1.3 Kupující je povinen reklamované zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození
zboží a je také povinen zboží označit dle jeho povahy (křehké atd.). Nebezpečí škody na věci nese až
do jejího doručení prodávajícímu kupující. Kupující je povinen současně písemně popsat, jak se vada
projevuje (příp. i jak vznikla).
1.1.4 Kupující je povinen reklamované zboží dodat prodávajícímu čisté
1.1.5 Vykazuje-li zboží dle uzavřené kupní smlouvy zjevné nedostatky (například porušený transportní
obal) již při přebírání zboží, má kupující právo zboží nepřevzít. V takovém případě bude zboží zasláno
zpět prodávajícímu. Ten má povinnost vše uvést do pořádku a zboží kupujícímu odeslat znovu v co
nejkratším možném termínu.
1.1.6. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím
o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

2. VYŘÍZENÍ REKLAMACE PRODÁVAJÍCÍM

2.1. Reklamaci, podanou kupujícím = spotřebitelem, je prodávající povinen vyřídit nejpozději do 30 dní
ode dne uplatnění reklamace, s přihlédnutím k dodržení lhůty pro zaslání zboží kupujícím. V
odůvodněných případech je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím sjednání lhůty delší. O
výsledku vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího e-mailem na emailovou adresu
kupujícího použitou při uzavření kupní smlouvy.V případě zasílání reklamovaného zboží prodávajícímu
se za den přijetí reklamace považuje den obdržení poslední součásti zboží prodávajícím. Za den
vyřízení reklamace se považuje den vyrozumění kupujícího – spotřebitele prodávajícím o způsobu
vyřízení reklamace.
2.2. Při uplatnění reklamace kupujícím – spotřebitelem je prodávající vystaví kupujícímu písemné
potvrzení o tom, kdy kupující zboží reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení
reklamace kupující požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o
provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
2.3. V případě, že se jedná o reklamaci zaslanou prodejci poštou, reklamační formulář je prodávající
povinen zaslat kupujícímu písemně. Formulář musí obsahovat jméno, příjmení, korespondenční
adresu a emailovou adresu kupujícího.
2.4. Povinnost sepsat reklamační formulář se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
2.5. Kupující je povinen vyzvednout si reklamované zboží nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí
doby, kdy měla být reklamace vyřízena, a byla-li vyřízena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o
jejím vyřízení, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Nevyzvedne-li si kupující
reklamované zboží v uvedené lhůtě, vzniká prodávajícímu nárok na skladovné (poplatek za
uskladnění) ve výši 50,- Kč za každý den prodlení s vyzvednutím zboží.

3. ADRESA PRODÁVAJÍCÍHO

Papírna Stationery s.r.o.
Františka Křížka 1133/8, 170 00, Praha 7
info@papirna.cz

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento reklamační řád vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dne 1. 5. 2019.

Papírna Stationery s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli měnit nebo doplňovat znění reklamačního řádu.
Změny nebo doplnění vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění
na internetové stránce papirna.cz